Artikel 1: Begrippen

1.1 DOKX gevestigd aan de Tramkade 26 te ’s-Hertogenbosch, Nederland (KvK-nummer 67131883, BTW-nummer NL157089666B02, e-mail info@dokx.nl).

1.2 De afnemer: de koper/opdrachtgever of eenieder die met DOKX een overeenkomst aangaat of wil aangaan of voor wie DOKX een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht. Dit kan zijn een zakelijke afnemer: de afnemer die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. Of een consument: de afnemer die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en alle tot stand gekomen overeenkomsten en verrichtte en te verrichten diensten en handelingen. De toepasselijkheid van eventueel door de afnemer gehanteerde algemene voorwaarden is uitgesloten.

2.2 Bij strijd met andere algemene voorwaarden gelden deze voorwaarden van DOKX, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald.

2.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk met DOKX overeengekomen worden.

2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Artikel 3: Overeenkomst

3.1. Alle aanbiedingen en offertes van DOKX zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Eventuele vergissingen, zoals onjuiste prijsvermeldingen en calculatie- en schrijffouten, op de website van DOKX, in reclameuitingen, in aanbiedingen en offertes, publicaties, orderbevestigingen of andere bescheiden afkomstig van DOKX zijn niet bindend.

3.2 Indien de afnemer aan DOKX gegevens, tekeningen en dergelijke heeft verstrekt, mag DOKX uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan en zal de aanbieding daarop worden gebaseerd.

3.3 Wijzigen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen afnemer en DOKX zijn overeengekomen.

3.4 Een opdracht is bevestigd zodra de aanbetaling van 50% van de koopprijs is voldaan aan DOKX door de afnemer. Hiertoe stuurt DOKX een factuur. Bij een overeenkomst met een zakelijke afnemer is DOKX gerechtigd om alvorens te leveren of met de nakoming van de overeenkomt voort te gaan, aanbetaling van de volledige koopprijs te verlangen en/of om zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van de afnemer te verlangen.

Artikel 4: Kwaliteit en omschrijving

4.1 DOKX verbindt zich jegens de afnemer om hem de goederen te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader in de overeenkomst omschreven.

4.2 In geval van maatwerk zijn minimale afwijkingen in afmetingen geoorloofd. DOKX is gerechtigd om voor wat betreft bladen die uit hout zijn vervaardigd 5% af te wijken van de overeengekomen afmetingen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4.3. DOKX verbindt zich jegens de afnemer hem goederen te leveren die van degelijke materialen zijn vervaardigd en van een degelijke uitvoering zijn.

4.4 DOKX staat er niet voor in dat de goederen geschikt zijn voor het doel, waarvoor de afnemer deze wil bestemmen, zelfs niet indien dit doel aan DOKX kenbaar is gemaakt, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud en intellectueel eigendom

5.1 DOKX blijft eigenaar van de aan de afnemer verkochte goederen zolang de afnemer het totaal verschuldigde uit de overeenkomst niet heeft voldaan. De afnemer is verplicht voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen en is niet gerechtigd de goederen aan derden af te staan of in onderpand af te geven, te belenen, of uit de ruimte waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen, tot dat de gehele koopsom en eventueel daarbij komende rente en kosten volledig zijn betaald.

5.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt DOKX de auteursrechten en alle rechten van intellectuele eigendom op de door haar gedane aanbiedingen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, etc.

Artikel :6 Levertijd

6.1 De levertijd en/of uitvoeringsperiode worden door DOKX bij benadering vastgesteld.

6.2 Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat DOKX ervan uit dat zij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die haar op dat moment bekend zijn.

6.3. De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaan pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van DOKX én, voor zover overeengekomen, de aanbetaling is ontvangen.

6.4 Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd en/of uitvoeringsperiode wordt DOKX een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke levertijd, met een max van 12 weken.

6.5 Overschrijding van de levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft in geen geval recht op schadevergoeding.

Artikel 7: Vervoer en beschadiging bij aflevering

7.1 Tenzij anders is overeengekomen, is in de overeenkomst begrepen het vervoer van de gekochte goederen door DOKX, die het risico van beschadiging en verlies draagt. Worden de gekochte goederen door een beroepsvervoerder bezorgd, dan is DOKX gehouden te zorgen voor genoegzame verzekering.

7.2 Afnemer dient bij aflevering goederen te controleren op beschadigingen en te onderzoeken of de goederen aan de overeenkomst beantwoorden. Bij akkoord tekent afnemer voor goede ontvangst en juistheid van de overeenkomst. Indien bij levering wordt geconstateerd dat het product niet overeenstemt met de overeenkomst dient afnemer deze te weigeren en retour mee te geven aan degene die aflevert.

Artikel 8: Aflevering

8.1 De afnemer is verplicht om ervoor te zorgen dat de plaats waar de aflevering moet geschieden bereikbaar is en dat, voor zover dat in zijn vermogen ligt, al het mogelijke wordt gedaan om een vlotte aflevering mogelijk te maken.
Voorts dient de afnemer ervoor te zorgen dat de plaats waar de aflevering moet geschieden deugdelijk kan worden afgesloten.

8.2 Indien de plaats waar de aflevering moet geschieden op het moment van aflevering niet bereikbaar is, bijvoorbeeld omdat de afmetingen van de gekochte goederen te groot blijken te zijn om die plaats te kunnen bereiken, komt dat voor rekening en risico van de afnemer.

8.3 De afnemer dient DOKX voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst op de hoogte te stellen van bijzondere omstandigheden die het gebruik van hulpmiddelen zoals een takel of kraan noodzakelijk maken. In dat geval wordt in de overeenkomst geregeld voor wiens rekening en risico de bijzondere hulpmiddelen komen. Bij onjuiste of onvolledige informatie door de afnemer zijn de kosten van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen voor rekening van de afnemer.

8.4 Indien bij de aflevering door DOKX blijkt dat aflevering niet aanstonds kan plaatsvinden vanwege omstandigheden die voor rekening en risico van de afnemer komen, zoals omschreven in dit artikel, en de afnemer een tweede levering verlangt, dan is DOKX gerechtigd om extra vracht-, leverings- en opslagkosten in rekening te brengen.

Artikel 9: Opslag van goederen

9.1 In het geval te leveren goederen na aanbieding tot levering door de afnemer niet worden aanvaard, anders dan wegens gebrekkige levering, zal DOKX binnen een redelijke termijn een tweede levering doen. DOKX is na weigering dan wel na tweede levering gerechtigd opslagkosten en eventuele verdere schade en kosten aan de afnemer in rekening te brengen.

9.2 Ingeval ook de tweede levering niet wordt aanvaard, zal DOKX:

9.2.2 Schriftelijk nakoming van de overeenkomst vorderen, waarbij de afnemer een termijn van maximaal 30 dagen wordt gegund om de goederen alsnog af te nemen;

9.2.3 Indien de te leveren goederen voornoemde nog niet door de afnemer zijn afgenomen, is DOKX gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, in welk geval de afnemer gehouden is de door DOKX geleden schade te vergoeden.

Artikel 10: Betaling

10.1 Betaling dient te geschieden in Euro. Bij de door DOKX gehanteerde prijzen wordt vermeld of deze inclusief of exclusief BTW zijn.

10.2 Tenzij anders is overeengekomen, dient een aanbetaling van 50% voldaan te worden aan DOKX bij verstrekking van de opdracht via een bankoverschrijving. Deze aanbetaling is tevens de opdrachtbevestiging. De restbetaling van 50% dient binnen 3 dagen na aflevering voldaan te zijn aan DOKX. Betalingen per pin en met creditcard zijn niet mogelijk.

10.3 De afnemer als consument is over de periode waarin hij met de voldoening van de koopprijs in verzuim is de wettelijke rente ex artikel 6: 119 BW verschuldigd. De zakelijke afnemer is over de periode waarin hij met de voldoening van de koopprijs in verzuim is de wettelijke handelsrente ex artikel 6: 119a BW verschuldigd.

10.4 Onverminderd het bepaalde in lid 5 van dit artikel stuurt DOKX aan de consument na het intreden van het verzuim een aanmaning, waarbij hij wordt aangemaand tot betaling binnen een termijn van veertien dagen, aanvangende de dag naar aanmaning. Daarbij wordt de consument erop gewezen dat hij buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd zal raken indien betaling uitblijft, waarbij de hoogte van de incassokosten wordt aangezegd.

10.5 DOKX is bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het verschuldigde bedrag. DOKX is in dat geval gerechtigd derden voor incasso in te schakelen. De afnemer is in dat geval tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, waarvan de hoogte wordt vastgesteld op grond van de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en bijbehorend besluit.

10.6 De afnemer is ingeval van klachten uitsluitend gerechtigd de betaling van het gedeeltelijk van het verschuldigde bedrag op te schorten dat in redelijke verhouding staat tot de inhoud en ernst van de klacht. Dit ontheft de afnemer niet van zijn verplichting tot betaling van het resterende deel van de binnen de overeengekomen termijn.

Artikel 11: Uitsluiting herroepingsrecht / beëindiging van de overeenkomst

11.1 Het merendeel van de door DOKX vervaardigde en/of geleverde goederen betreft maatwerk, waaronder in ieder geval begrepen goederen die door DOKX worden vervaardigd uit hout, metaal en kunststof.
Ook indien sprake is van een overeenkomst op afstand of een overeenkomst buiten de verkoopruimte tussen DOKX en een consument, heeft de afnemer geen recht op ontbinding van de overeenkomst, omdat de producten worden vervaardigd en geleverd volgens de specificaties van de afnemer en/of worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de afnemer.

11.2 Indien de afnemer de overeenkomst wil beëindigingen zonder dat er sprake is van een tekortkoming en DOKX hiermee instemt, kan de overeenkomst met wederzijds goedvinden worden beëindigd. DOKX heeft in dat geval recht op vergoeding van schade, zowel geleden verlies als gederfde winst. De hoogte van de door de afnemer verschuldigde schadevergoeding wordt begroot en vastgesteld door DOKX.

11.3 Indien voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat (verdere) uitvoering der overeenkomst voor DOKX niet mogelijk is als gevolg van overmacht, heeft DOKX het recht, zonder alsdan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden. Dat neemt niet weg dat partijen in dat geval over en weer voorstellen kunnen doen om de overeenkomst zodanig te wijzigen dat juiste en volledige nakoming wel mogelijk is.

11.4 Indien de afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, indien hij surséance van betaling aanvraagt, of indien beslag wordt gelegd op een deel van zijn vermogen, is DOKX gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 12: Garantie

12.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen staat DOKX voor een periode van drie maanden na aflevering in voor de deugdelijkheid van de afgeleverde zaken. Indien een afwijkende garantietermijn is overeengekomen, zijn de overige leden van dit artikel eveneens van toepassing.

12.2 De afnemer moet DOKX in alle gevallen gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen. De aansprakelijkheid van DOKX is beperkt tot het kosteloos herstel van een gebrekkig goed of tot vervanging van dat goed of van een onderdeel ervan, een en ander ter beoordeling van DOKX.

12.3 Geen garantie wordt gegeven als gebreken het gevolg zijn van: Normale slijtage, onoordeelkundig gebruik, niet of onjuist uitgevoerd onderhoud, installatie, (de)montage, wijziging of reparatie door de afnemer of derden.

12.4 Geen garantie wordt gegeven op: Geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering, het krassen van epoxy en het werken van hout (zie tevens het hiernavolgende artikellid).

12.5 Op alle houten onderdelen geldt een beperkte garantie. Hout is een natuurproduct, neemt vocht op en laat vocht los, afhankelijk van de luchtvochtigheid in de omgeving. Hout zal nauwelijks ‘werken’ (waaronder o.m. wordt verstaan het uitzetten, krimpen, scheuren en/of kromtrekken daarvan) indien de luchtvochtigheid in de ruimte op een redelijk constant niveau blijft. Een nagenoeg constante luchtvochtigheid van ongeveer 55%, met in de winter een daling van circa 10% en in de zomer een stijging van circa 10%, wordt voor zowel de houten onderdelen als voor de gebruikers zelf als een gezond leefklimaat beschouwd. Op het werken van het hout en krassen op de epoxy wordt geen garantie gegeven. Het is de verantwoordelijkheid van de afnemer om krassen alsmede het werken van hout zoveel mogelijk te beperken.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

13.1 DOKX is nimmer aansprakelijk voor direct of indirect geleden schade, ontstaan door gebreken aan de geleverde goederen of anderszins, alsmede wegens vertraging in de levering van goederen, behoudens opzet of grove schuld zijdens DOKX.

13.2 Indien DOKX aansprakelijk is, zal zij nimmer gehouden zijn tot vergoeding van schade van welke aard dan ook en door welke oorzaak dan ook, hoger dan het totaalbedrag van de transactie tussen de afnemer en DOKX.

13.3 Indien DOKX zich niet op enige exoneratie zou kunnen beroepen, dan is de aansprakelijkheid van DOKX beperkt tot het bedrag waarvoor haar aansprakelijkheidsverzekering dekking biedt.

Artikel 14: Klachten

14.1 Onder klachten worden verstaan alle grieven met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst. Klachten wegens de hoedanigheid van de geleverde goederen of materialen of van de uitvoering van het werk kunnen door de afnemer bij de ondernemer slechts geldend worden gemaakt door indiening binnen veertien dagen na aflevering van de goederen.

14.2 Het bepaalde in het vorige lid van dit artikel laat het bepaalde omtrent de kortere termijn van artikel 7 onverlet.

14.3 Wanneer een afnemer tegen het advies van DOKX in, bepaalde werkzaamheden wil verrichten of beletten, is, mits  schriftelijk vastgelegd, elke klacht hierop uitgesloten.

Artikel 15: Toepasselijk recht

15.1 Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan Nederlands recht.